Polityka prywatności

Zasady przetwarzania danych osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej https://fitme24.pl

Właścicielem i administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem https://fitme24.pl jest spółka ART TRADE Sp. z o.o. z siedzibą w05-126 Michałów-Grabina, ul. Kwiatowa 25,będący Administratorem Danych Osobowych  (dalej „My”, „Nas/ Nam/ Nami”, „Administrator”) dokłada wszelkich starań, aby chronić i szanować Twoją prywatność.

Niniejsza Polityka prywatności opisuje, sposoby i zasady zbierania i przetwarzania danych osobowychw ramach naszej strony internetowej https://fitme24.pl.

Kontakt z Administratorem  sprawach związanych z danymi osobowymi możliwy jest drogą mailową na adres manager@fitme24.pl  lub tradycyjną pocztą , na adres spółki podany powyżej, z dopiskiem „przetwarzanie danych osobowych”.

Dane osobowe, które możemy od Ciebie gromadzić:

 • W związku z realizacją świadczonych przez Nas usług, będziemy gromadzić dane niezbędne do zakupu karnetu i zawarcia umowy o korzystanie z naszych usług świadczonych w ramach działalności klubu fitness FitMe24 w Opolu.
 • Gromadzimy dane w celu prowadzenia korespondencji dotyczącej umów, realizacji zleceń oraz rozpatrywania wszelkich kwestii, których będzie dotyczyła korespondencja.
 • Będziemy zbierać wszelkie informacje, które nam przekazujesz, korzystając z formularza zakupu karnetu. Przekazanie Twoich danych osobowych za pośrednictwem formularzajest dobrowolne, jednakże dane oznaczone jako „wymagane” są polami obowiązkowymi, ponieważ dane te są nam niezbędne do zrealizowania Twojego wniosku. Inne dane,które podajesz w trakcie wypełniania formularzazakupu, są przekazywane według Twojego wyłącznego uznania. Jeżeli skontaktujesz się z nami, zachowamy zapis takiej korespondencji.
 • W związku z możliwością kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook i Instagram oraz przy użyciu jego aplikacji tj. Messenger oraz Instagram, w wyniku polubienia naszego Fanpage’a i w celu komunikowania się z Tobą i wchodzenia w interakcje będziemy gromadzić dane zawarte w Twoim profilu jako publiczne oraz treść kierowanej do nas korespondencji. Dane te będziemy również gromadzić, jeżeli w ramach swojego profilu w serwisie społecznościowym Facebook i/lub Instagram opublikujesz publicznie dostępną informację związana z Nasza działalnością. Należy zaznaczyć, że zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook i korzystanie z jego aplikacji wynikają wprost z jego regulaminów. Powyższa informacja nie dotyczy przetwarzania Twoich danych osobowych przez administratora serwisu Facebook i Instagram, a jedynie przez administratora naszych Fanpage’y, który zdecydujesz się obserwować. Zasady dotyczące przetwarzania danych przez właściciela serwisu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.
 • Zasady dotyczące przetwarzania danych przez właściciela serwisu Instagram dostępne są pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875.
 • Będziemy zbierać dane osobowe na temat Twojego korzystania z naszej strony internetowej, w tym w szczególności informacje dotyczące ruchu w serwisie oraz inne informacje komunikacyjne i zasoby, z których korzystasz. Dzięki zbieraniu tych danych osobowych, w przyszłości Twoja wizyta na naszej stronie internetowej będzie łatwiejsza.
 • Możemy także przechowywać pliki cookies. Informacje o rodzajach i sposobie wykorzystywania przez Nas plików cookies opisane zostały w dalszej części Polityki  Prywatności.

Zakres przetwarzanych danych:

W celu założenia indywidulanego konta klienta oraz obsługi płatności na Naszej stronie internetowej przetwarzamy następujący zakres Twoich danych:

 • Imię i nazwisko;
 • Numer PESEL;
 • Rodzaj i numer dokumentu tożsamości (w sytuacji kiedy nie został nadany numer PESEL);
 • Płeć;
 • Miejsce urodzenia;
 • Adres zamieszkania;
 • Numer telefonu;
 • Adres e-mail;

W celu promowania Naszej działalności w ramach prowadzonej strony i profil w serwisach społecznościowych możemy przetwarzać Twoje dane w postaci imienia i nazwiska, identyfikatora używanego w serwisach społecznościowych oraz treści publicznie dostępnego wpisu.

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

 • Dane podawane przy zakupie karnetu są przetwarzane  w celu zawarcia i realizacji umowy korzystania z usług klubu fitness FitMe24 oraz założenia indywidualnego konta członka klubu, na podstawie art. 6.1.b) RODO;
 • Dane podawane w związku z płatnością za karnet są przetwarzane w celu zrealizowanie tej płatności i wywiązaniu się przez nas z wymogów przepisów rachunkowych i podatkowych, na podstawie art. 6.1.c) RODO;
 • Dane podawane przez Ciebie w ramach Twojej aktywności związanej z naszymi profilami w mediach społecznościowych będą przetwarzane w celu promocji Naszej działalności oraz prowadzenia komunikacji, co stanowi Naszprawnie uzasadniony interesy, na podstawi art. 6.1.f) RODO;
 • Będziemy przetwarzać Twoje dane poprzez udostępnianie na Naszej stronie i profilach społecznościowych Twoich publicznie dostępnych postów w serwisach Facebook i Instagram związanych z Naszą działalnością w celu promocji działalności klubu Fitme, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art. 6.1. f) RODO. Przed udostępnieniem Twojego wpisu będziemy dodatkowo zwracać się do Ciebie z prośbą o zgodę na takie działanie;
 • W celu informowania o działalności klubu i promocji Naszej działalności przetwarzamy dane osobowe osób publicznie znanych, które skorzystały z naszych usług, co stanowi Nasz prawnie uzasadniony interes, na podstawie art.6.1. f) RODO. Przetwarzanie to będzie polegało na publikowaniu na Naszej stronie internetowej i profilach społecznościowych ogólnej informacji o tym, kto skorzystał z Naszych usług. Przed opublikowaniem takiej informacji będziemy dodatkowo zwracać się do Ciebie z informacją o zamiarze takiej publikacji i możliwością wyrażenia sprzeciwu;
 • Dane osobowe pobierane w ramach korzystania z plików cookies są przetwarzane w celu dostosowywania i ulepszania korzystania z naszej strony internetowej, na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6.1.a) RODO;
 • Kierowanie do Ciebie informacji marketingowych będzie się odbywać na podstawie udzielonej Nam przez Ciebie zgody, na podstawie art. 6.1.a) RODO.

Okres przetwarzania danych osobowych:

Okresy przechowywania Twoich danych osobowych zależą od danego celu przetwarzania danych dla którego one mają być przetwarzane.

Kryteria stosowane do wyznaczenia właściwego okresu przechowywania uwzględniają:

 1. konieczność osiągnięcia danego celu,
 2. okres niezbędny dla realizacji naszych usług dla Ciebie,
 3. okres na jaki udzieliłeś zgody,
 4. przepisy prawa.

W żadnym przypadku nie podejmujemy decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu w tym profilowaniu.

Odbiorcy Danych Osobowych

W ramach prowadzonej działalności współpracujemy z innymi podmiotami świadczących dla nas szereg usług. Korzystanie z usług takich podmiotów, niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazywania danych osobowych. Dane będą udostępniane operatorom płatności w celu obsługi procesu zakupu karnetu. Dane mogą być ujawniane również naszym podwykonawcom wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności dostawcom usług informatycznych oraz hostingu, podmiotom wykonującym usługi serwisowe, konsultacyjne, audytowe oraz podmiotom świadczącym obsługę prawną. Dane mogą być też udostępniane naszym klientom, partnerom, podwykonawcom jeśli będzie to niezbędne do realizacji zadań wynikających z zawartej umowy.

Tam, gdzie korzystamy z usług wykonawców, Twoje dane osobowe pozostają pod naszą kontrolą i mamy wdrożone procedury celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe podlegają należytej ochronie;

Dokładamy wysiłków, celem zapewnienia, że Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki.

Przekazywanie do Państw Trzecich:

Korzystając z naszego profilu w serwisie społecznościowym Facebook i Instagram Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka i Instagrama. Facebook Inc. Przystąpił do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield.

Zasady dotyczące przetwarzania danych przez właściciela serwisu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

Zasady dotyczące przetwarzania danych przez właściciela serwisu Instagram dostępne są pod adresem https://help.instagram.com/519522125107875

Bezpieczeństwo danych

Wykorzystujemy procedury operacyjne, jak i stosowne techniczne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa celem zapobieżenia nieuprawionemu dostępowi, zmianie, usunięciu lub przekazaniu tych danych osobowych.

Twoje prawa. Jak możesz uzyskać dostęp, poprawić i usunąć Twoje dane osobowe?

Na mocy przepisów prawa o ochronie danych przysługują Ci:

 • Prawo do dostępu do oraz uzyskania kopii Twoich danych osobowych – Masz prawo do uzyskania informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane, możesz otrzymać dostęp do kopii posiadanych przez Nas danych. W niektórych przypadkach możesz zażądać otrzymania od nas elektronicznej kopii Twoich danych.
 • Prawo do sprostowania Twoich danych osobowych –  Jeżeli jesteś w stanie wykazać, że posiadane przez nas Twoje dane osobowe są nieprawidłowe, możesz poprosić o aktualizację lub sprostowanie tych informacji.
 • Prawo do bycia zapomnianym /usunięcia danych – W określonych okolicznościach masz prawo do usunięcia danych. Możesz zwrócić się z wnioskiem o usunięcie danych do Administratora Danych, który rozpatrzy wniosek. Administrator oceni, czy Twoja prośba zostanie uwzględniona, powołując się na przepisy i obowiązki prawne na nim ciążące. W przypadku, gdy zgodnie z prawem uznamy, że Twoja prośba o usunięcie danych osobowych jest uzasadniona Twoje dane zostaną usunięte bez zbędnej zwłoki.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania –masz prawo żądać ograniczenia  przetwarzanie Twoich danych osobowych, może to dotyczyć następujących sytuacji:
  • Jeśli wskażesz, że Twoje dane, które przetwarzamy nie są prawidłowe, ograniczymy przetwarzanie na czas sprawdzenia ich poprawności. 
  • Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, ograniczymy ich przetwarzanie i nie usuniemy ich do czasu, aż odwołasz swoje żądanie.
  • Jeśli uznamy, że osiągnęliśmy już zamierzony cel przetwarzania Twoich danych, jednak Ty sprzeciwisz się ich usunięciu w związku z dochodzeniem roszczeń, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych, do niezbędnego, wskazanego przez Ciebie minimum. 
  • Jeśli złożysz sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO, ograniczymy przetwarzanie Twoich danych do czasu stwierdzenia, czy Nasze prawnie uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Twoich podstaw do sprzeciwu.

Mogą zdarzyć się sytuacje, gdy będziemy dalej przetwarzać Twoje dane, pomimo żądania ograniczenia przetwarzania. Dotyczyć to może w szczególności sytuacji, gdy będziemy ustalać, dochodzić, egzekwować lub bronić się przed roszczeniami.

 • Prawo do przenoszenia danych –masz prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego administratora, wówczas przekażemy Ci dane osobowe dotyczące Twojej osoby w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania – masz prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych, jeśli realizujemy to przetwarzanie w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes.

W zakresie, w jakim Nasze przetwarzanie Twoich danych osobowych wynika z udzielonej przez Ciebie zgody, przysługuje Ci także prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym czasie. Cofnięcie Twojej zgody nie będzie miało wpływu na legalność działań związanych z przetwarzaniem danych osobowych podjętych w okresie jej trwania, to jest przed otrzymaniem informacji o cofnięciu Twojej zgody.Ponadto przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami pod następującym adresem  manager@fitme24.pl

Używane pliki cookies

Adresy IP i ciasteczka

Na Naszej stronie internetowej wykorzystywane są tzw. pliki cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka). Gromadzimy dane o Twoim komputerze, w tym także o Twoim adresie IP, systemie operacyjnym i rodzaju przeglądarki dla celów administracji systemem. Są to dane statystyczne i nie identyfikują one Ciebie ani żadnej innej osoby. Ciasteczka pomagają nam ulepszyć Stronę internetową i dostarczać lepszą i bardziej spersonalizowana treść. Termin „cookies” został tutaj użyty w odniesieniu do ciasteczek i podobnych technologii objętych Dyrektywą WE o prywatności i łączności elektronicznej (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0058:PL:NOT).

Co to są cookies ?

Cookies, potocznie zwane ciasteczkami, są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi w pamięci stałej urządzenia przez przeglądarki internetowe. Dzięki nim serwis internetowy działa prawidłowo, ułatwiają one nawigację oraz zwiększają bezpieczeństwo serwisu. Pliki te przechowują informacje wykorzystywane przez serwisy internetowe między innymi do ustalenia preferencji użytkownika odnośnie przeglądanych treści, przeprowadzenia automatycznej autoryzacji użytkownika w serwisie.

Jakiego rodzaju cookies używamy?

Serwis internetowy fitme24.pl wykorzystuje następujące pliki cookies:

•       cookies stron trzecich – pliki przechowują dane zgodnie z polityką prywatności partnera serwisu internetowego. Partnerami serwisu internetowego fitme24.pl są: Google Analytics – http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html. oraz Facebook https://www.facebook.com/about/privacy

•       tymczasowe – pliki te przechowują informacje odnośnie akcji wykonanych przez użytkownika podczas aktywnej sesji korzystania z serwisu internetowego. Tymczasowe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po opuszczeniu serwisu internetowego. Zablokowanie tymczasowych plików cookies może uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego.

•       trwałe – pliki te przechowują preferencje użytkownika dotyczące działania serwisu internetowego oraz jego wyglądu. Służą one do zapamiętywania danego komputera i mogą być kojarzone z danymi osobowymi. Trwałe pliki cookie usuwane są automatycznie przez przeglądarkę internetową po określonym w nich okresie ważności. Wykorzystując trwałe pliki cookie zwiększamy komfort użytkownika podczas korzystania z naszego serwisu internetowego.

Czy pliki cookies przechowują dane osobowe?

Serwis internetowy fitme24.pl w większości przypadków nie zbiera i nie przechowuje w plikach cookie danych osobowych tj. imię i nazwisko, data urodzenia, nip, pesel czy dane teleadresowe. Są jednak miejsca, w których zaznaczając pole „zapamiętaj mnie” zachowujemy w zaszyfrowanej postaci dane, które są niezbędne do wykonania danej funkcjonalności.

Jak zablokować lub usunąć cookies?

Użytkownik korzystający z serwisu internetowego pelnia-zdrowia.pl może w każdej chwili zablokować lub usunąć pliki cookies na swoim urządzeniu. Aby zablokować lub usunąć cookies należy wykorzystać mechanizmy przeglądarki internetowej – instrukcję blokady lub usunięcia plików cookies znajdują się w pliku / menu pomocy. Informujemy, że zablokowanie plików cookies lub ich usunięcie może spowodować nieprawidłowe działanie serwisu internetowego lub brak możliwości skorzystania z wybranych jego funkcjonalności.

Uwagi: Niniejsza informacja o plikach „cookies” może ulec zmianie na wskutek zmian funkcjonalności serwisu internetowego lub zmian w sposobie obsługi „cookies” stron trzecich. ART TRADE Sp. z o.o.  nie odpowiada za stosowaną politykę cookies w innych serwisach internetowych, do których odnoszą się linki zamieszczone w serwisie fitme24.pl.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Warunki niniejszej Polityki mogą się zmieniać co pewien czas. Będziemy publikować wszelkie istotne zmiany w Polityce Prywatności, w formie zawiadomień na naszej stronie internetowej lub kontaktując się z Tobą za pośrednictwem innych kanałów.