Nowe zasady od 08.03.2020

Od 8.03.2020 r. od godz. 8.00 Klub Fitme jest  dostępny wyłącznie dla następujących osób:

• zawodowi sportowcy biorący udział w zajęciach sportowych organizowanych w naszym klubie, posiadający do wglądu dokument wystawiony przez klub (dla osób uprawiających sport zawodowo w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1. z późn. zm.

• zawodnicy kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej lub reprezentacji paraolimpijskiej lub uprawiający sport w ramach ligi zawodowej biorący udział w zajęciach sportowych organizowanych w klubach UP, za okazaniem dokumentu wystawionego przez federację sportową działającą w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub inną uznaną przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski albo międzynarodową organizację sportową o zasięgu kontynentalnym należącą do takiej federacji, albo polski związek sportowy

• członkowie kadry narodowej polskiego związku sportowego

Osoba chcąca skorzystać z klubu, będzie obowiązkowo musiała podać dane potwierdzające posiadanie jednego z w/w uprawnień do skorzystania z klubu.

Startujesz w zawodach ? Chcesz rozpocząć przygotowania ? 

Dowiedz się więcej